Évolène

Species: Scientific: First sighting: Last sighting:
Apollo Parnassius apollo 06-Aug 06-Aug
Small apollo Parnassius phoebus 06-Aug 06-Aug
Black-veined white Aporia crataegi 05-Aug 05-Aug
Small white Artogeia rapae 05-Aug 05-Aug
Green-veined white Artogeia napi 06-Aug 06-Aug
Mountain green-veined white Artogeia bryoniae 06-Aug 06-Aug
Mountain clouded yellow Colias phicomone 06-Aug 06-Aug
Scarce copper Lycaena virgaureae 05-Aug 05-Aug
Sooty copper Lycaena tityrus 09-Aug 09-Aug
Small blue Cupido minimus 06-Aug 06-Aug
Silver-studded blue Plebejus argus 05-Aug 05-Aug
Brown argus Aricia agestis 06-Aug 06-Aug
Mountain argus Aricia artaxerxes 05-Aug 05-Aug
Alpine blue Abulina orbitulus 06-Aug 06-Aug
Mazarine blue Cyaniris semiargus 05-Aug 05-Aug
Damon blue Agrodiaetus damon 05-Aug 05-Aug
Amanda's blue Agrodiaetus amanda 06-Aug 06-Aug
Chalk-hill blue Lysandra coridon 05-Aug 05-Aug
Peacock Inachis io 06-Aug 06-Aug
Small tortoiseshell Aglais urticae 05-Aug 05-Aug
Comma Polygonia c-album 05-Aug 05-Aug
Dark-green fritillary Argynnis aglaja 06-Aug 06-Aug
High brown fritillary Argynnis adippe 06-Aug 06-Aug
Niobe fritillary Argynnis niobe 06-Aug 06-Aug
Mountain fritillary Boloria napaea 06-Aug 06-Aug
Titania's fritillary Clossiana titania 09-Aug 09-Aug
Weaver's fritillary Clossiana dia 06-Aug 06-Aug
Spotted fritillary Melitaea didyma 06-Aug 06-Aug
False heath fritillary Melitaea diamina 06-Aug 06-Aug
Heath fritillary Mellicta athalia 09-Aug 09-Aug
Marbled white Melanargia galathea 06-Aug 06-Aug
Grayling Hipparchia semele 06-Aug 06-Aug
Arran brown Erebia ligea 06-Aug 06-Aug
Mountain ringlet Erebia epiphron 06-Aug 06-Aug
Lesser mountain ringlet Erebia melampus 06-Aug 06-Aug
Scotch argus Erebia aethiops 06-Aug 06-Aug
Silky ringlet Erebia gorge 06-Aug 06-Aug
Mnestra's ringlet Erebia mnestra 06-Aug 06-Aug
Common brassy ringlet Erebia cassioides 06-Aug 06-Aug
Piedmont ringlet Erebia meolans 06-Aug 06-Aug
Meadow brown Maniola jurtina 06-Aug 06-Aug
Dusky meadow brown Hyponephele lycaon 06-Aug 06-Aug
Small heath Coenonympha pamphilus 05-Aug 05-Aug
Alpine heath Coenonympha gardetta 06-Aug 06-Aug
Large wall brown Lasiommata maera 06-Aug 06-Aug
Olive skipper Pyrgus serratulae 05-Aug 05-Aug
Carline skipper Pyrgus carlinae 09-Aug 09-Aug
Essex skipper Thymelicus lineola 05-Aug 05-Aug
Small skipper Thymelicus sylvestris 05-Aug 05-Aug
Silver-spotted skipper Hesperia comma 06-Aug 06-Aug
Large skipper Ochlodes venatus 05-Aug 05-Aug
 

Eison

Species: Scientific: First sighting: Last sighting:
Swallowtail Papilio machaon 07-Aug 07-Aug
Apollo Parnassius apollo 07-Aug 07-Aug
Peak white Pontia callidice 07-Aug 07-Aug
Mountain clouded yellow Colias phicomone 07-Aug 07-Aug
Scarce copper Lycaena virgaureae 07-Aug 07-Aug
Small blue Cupido minimus 07-Aug 07-Aug
Osiris blue Cupido osiris 07-Aug 07-Aug
Silver-studded blue Plebejus argus 07-Aug 07-Aug
Idas blue Plebejus idas 07-Aug 07-Aug
Cranberry blue Vacciniina optilete 07-Aug 07-Aug
Brown argus Aricia agestis 07-Aug 07-Aug
Glandon blue Agriades glandon 07-Aug 07-Aug
Damon blue Agrodiaetus damon 07-Aug 07-Aug
Chalk-hill blue Lysandra coridon 07-Aug 07-Aug
Eros blue Polyommatus eros 07-Aug 07-Aug
Small tortoiseshell Aglais urticae 07-Aug 07-Aug
Dark-green fritillary Argynnis aglaja 07-Aug 07-Aug
Mountain fritillary Boloria napaea 07-Aug 07-Aug
Knapweed fritillary Melitaea phoebe 07-Aug 07-Aug
Spotted fritillary Melitaea didyma 07-Aug 07-Aug
Grison's fritillary Mellicta varia 07-Aug 07-Aug
Cynthia's fritillary Hypodryas cynthia 07-Aug 07-Aug
Marsh fritillary Eurodryas aurinia 07-Aug 07-Aug
Marbled white Melanargia galathea 07-Aug 07-Aug
Grayling Hipparchia semele 07-Aug 07-Aug
Lesser mountain ringlet Erebia melampus 07-Aug 07-Aug
Scotch argus Erebia aethiops 07-Aug 07-Aug
Mnestra's ringlet Erebia mnestra 07-Aug 07-Aug
Swiss brassy ringlet Erebia tyndarus 07-Aug 07-Aug
Common brassy ringlet Erebia cassioides 07-Aug 07-Aug
Water ringlet Erebia pronoe 07-Aug 07-Aug
Dusky meadow brown Hyponephele lycaon 07-Aug 07-Aug
Alpine heath Coenonympha gardetta 07-Aug 07-Aug
Large grizzled skipper Pyrgus alveus 07-Aug 07-Aug
Dusky grizzled skipper Pyrgus cacaliae 07-Aug 07-Aug
Essex skipper Thymelicus lineola 07-Aug 07-Aug
Small skipper Thymelicus sylvestris 07-Aug 07-Aug
Silver-spotted skipper Hesperia comma 07-Aug 07-Aug
Large skipper Ochlodes venatus 07-Aug 07-Aug

 

Sanetsch

Species: Scientific: First sighting: Last sighting:
Peak white Pontia callidice 08-Aug 08-Aug
Mountain clouded yellow Colias phicomone 08-Aug 08-Aug
Small blue Cupido minimus 08-Aug 08-Aug
Alpine blue Abulina orbitulus 08-Aug 08-Aug
Glandon blue Agriades glandon 08-Aug 08-Aug
Small tortoiseshell Aglais urticae 08-Aug 08-Aug
Shepherd's fritillary Boloria pales 08-Aug 08-Aug
Mountain fritillary Boloria napaea 08-Aug 08-Aug
Dewy ringlet Erebia pandrose 08-Aug 08-Aug
Alpine grizzled skipper Pyrgus andromedae 08-Aug 08-Aug

 

Ferpècle

Species: Scientific: First sighting: Last sighting:
Small apollo Parnassius phoebus 10-Aug 10-Aug
Mountain green-veined white Artogeia bryoniae 10-Aug 10-Aug
Peak white Pontia callidice 10-Aug 10-Aug
Mountain clouded yellow Colias phicomone 10-Aug 10-Aug
Sooty copper Lycaena tityrus 10-Aug 10-Aug
Small blue Cupido minimus 10-Aug 10-Aug
Silver-studded blue Plebejus argus 10-Aug 10-Aug
Idas blue Plebejus idas 10-Aug 10-Aug
Niobe fritillary Argynnis niobe 10-Aug 10-Aug
Mountain fritillary Boloria napaea 10-Aug 10-Aug
Lesser mountain ringlet Erebia melampus 10-Aug 10-Aug
Mnestra's ringlet Erebia mnestra 10-Aug 10-Aug
Marbled ringlet Erebia montana 10-Aug 10-Aug
Large wall brown Lasiommata maera 10-Aug 10-Aug
Alpine grizzled skipper Pyrgus andromedae 10-Aug 10-Aug
Small skipper Thymelicus sylvestris 10-Aug 10-Aug
Silver-spotted skipper Hesperia comma 10-Aug 10-Aug

 

Sion

Species: Scientific: First sighting: Last sighting:
Large white Pieris brassicae 08-Aug 08-Aug
Small white Artogeia rapae 08-Aug 08-Aug
Wood white Leptidea sinapis 08-Aug 08-Aug
Short-tailed blue Everes argiades 08-Aug 08-Aug
Holly blue Celastrina argiolus 08-Aug 08-Aug
Meleager's blue Meleageria daphnis 08-Aug 08-Aug
Adonis blue Lysandra bellargus 08-Aug 08-Aug
Marbled white Melanargia galathea 08-Aug 08-Aug
Great sooty satyr Satyrus ferula 08-Aug 08-Aug
Arran brown Erebia ligea 08-Aug 08-Aug
Speckled wood Pararge aegeria 08-Aug 08-Aug
Wall Lasiommata megera 08-Aug 08-Aug

 

Back

Home


© All pictures in these pages copyright to Simon Coombes. Permission must be sought and obtained for any use.